Výroční zprávy
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR

Výroční zpráva MART za rok 2015 


MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR
podle zákona č. 83 / 1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 83/1990 Sb.") a
zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 116/1985 Sb.").

Podáváme tímto zprávu, že jsme si vědomi změny právní úpravy sdružovacího práva, které je platné od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(dále jen "zákon č. 304/2013 Sb.") a že citované zákony k témuž datu zrušují zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 83/1990 Sb.") a
zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 116/1985 Sb.").

Následně dnem 1. ledna 2014 počínají běžet lhůty, určené jednak k uvedení stanov právnických osob dosud vedených v evidencích Ministerstva vnitra do souladu s donucujícími ustanoveními NOZ, jednak k přizpůsobení zapsaného stavu ve spolkovém rejstříku stavu požadovanému
zákonem č. 304/2013 Sb.

Pokud ustanovení stanov dotčených právnických osob odporují donucujícím ustanovením občanského zákoníku, pozbývají tato ustanovení závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti. Donucujícími ustanoveními se rozumí např. § 123 a 218 NOZ upravující povinné náležitosti zakladatelského právního jednání.

Do tří let od dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2017) je dotčená právnická osoba povinna:

  • přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin (§ 3041 odst. 2 NOZ),
  • doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku podle § 25 zákona č. 304/2013 Sb. týkající se dotčené právnické osoby (§ 122 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.)

Do dvou let od dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2016) jsou dotčené právnické osoby povinny uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ.

Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo "spolek" nebo "zapsaný spolek", postačí však zkratka "z. s.". Výjimku z této povinnosti připouští § 3042 NOZ z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

(V praxi tak může jít o případy, kdy stávající název právnické osoby obstojí i za nové právní úpravy, i když zcela neodpovídá jejím požadavkům (např. u označení "cechu").
Podle § 214 odst. 2 NOZ pokud spolky vytvoří k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu. Takovou povahu spolku v jeho názvu nebude nutné vyjadřovat pouze prostřednictvím slova "svaz", ale i pomocí běžně používaných označení, jako např. "federace", "asociace", "unie" atp. Stejně tak v případě "pobočného spolku" je toto označení jen druhovým označením a spolky mohou pojmenovat své pobočné spolky i jiným označením, jako např. "sekce", "základní organizace" či "místní organizace" apod.)

Veškeré návrhy na změnu zapsaných údajů či jejich výmaz podáme příslušnému rejstříkovému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud našeho zájmového sdružení právnických osob, jehož se zápis ve veřejném rejstříku týká (viz § 75 zákona č. 304/2013 Sb.).

Vzhledem k tomu, že o činnost "MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR" je zájem, došlo k rozhodnutí akceptovat právní úpravy.

Činnost MART za rok 2015

1. podpora činnosti revizních techniků, občanů, investorů, fyzických a právnických osob
ANO (zveřejňováním článků, pořádání školení a konzultací)

2. podílet se na vypracování nových zákonů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
ANO (zveřejňováním článků, iniciací diskuzí o návrzích zákonů)

3. výměna zkušeností mezi členy a se třetími stranami týkajících se předmětu činnosti MART
ANO (konzultace a dohody o odborných činnostech)

4. propagační, popularizační a informační činnost týkajících se předmětu činnosti MART
ANO (Semináře, prezentace na internetu, FOR ENERGO/ABF, a.s.)

5. vyhledávání a shromažďování informací týkajících se předmětu činnosti MART, organizování a pořádání školících kurzů, seminářů, konferencí (vzdělávací akce, přednášky a vydavatelská činnost) za účelem výměny zkušeností a odborných materiálů.
ANO (od organizací a jednotlivců z oboru i laické veřejnosti)

6. zprostředkování a udržování styků na mezinárodní úrovni v oblasti předmětu činnosti MART
ANO (činnost spojená s připomínkováním k vydávání odborných předpisů a sdělení)

7. zprostředkování a udržování styků s jinými profesními organizacemi a sdruženími případně, orgány státní správy a samosprávy
ANO (s organizacemi společenstev při jednání s orgány státu)

8. vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování uvedených cílů
ANO (při spolupráci v zájmových organizací a společností)

Všechny dotazy byly zodpovězeny v průběhu celého roku 2015, ať již šlo o dotazy odborné i neodborné veřejnosti, z organizací a státní správy i od novinářů. Šlo o cca 1500 dotazů.
Nejčastější dotazy byly z oblasti činnosti organizace státního odborného dozoru VTZ.
Rozhodli jsme se je zařadit do programu činnosti MART v roce 2016.

Za výkonnou radu MART
Karel Baborský - jednatel

Výroční zprávy MART za rok 2010-2014

jsou uloženy v archivu