Mezinárodní asociace revizních techniků ČR
Podpora rozvoje činnosti revizních techniků, občanů, investorů, podnikajících fyzických osob a právnických subjektů ČR

Činnost

 1. podpora činnosti revizních techniků, občanů, investorů, fyzických a právnických osob.
 2. podílet se na vypracování nových zákonů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 3. výměna zkušeností mezi členy a se třetími stranami týkajících se předmětu činnosti MART
 4. propagační, popularizační a informační činnost týkajících se předmětu činnosti MART
 5. vyhledávání a shromažďování informací týkajících se předmětu činnosti MART
  • organizování a pořádání školících kursů, seminářů, konferencí (vzdělávací akce, přednášky a vydavatelská činnost) za účelem výměny zkušeností a odborných materiálů.
 6. zprostředkování a udržování styků na mezinárodní úrovni v oblasti předmětu činnosti MART
 7. zprostředkování a udržování styků s jinými profesními organizacemi a sdruženími případně, orgány státní správy a samosprávy
 8. vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování uvedených cílů

Z HISTORIE

FOR ENERGO 2016

"Úskalí v elektrotechnice"

Soubor přednášek spojených s diskuzemi se věnoval činnostem 

MART

SÚIP

TIČR

ÚNMZ

v doprovodném programu

5. mezinárodního veletrhu výroby, rozvodu a užití energie
FOR ENERGO 2016který proběhl v úterý 10.května.2016 od 15:00 do 17:00 hodin  

v rámci Jarních průmyslových veletrhů na Výstavišti
PVA EXPO PRAHA v Letňanech Vstupní hala I, Konferenční sál 3

 • Bylo možné se přihlásit na AKCI
  zde >>

Z diskusí revizních techniků na téma úskalí v elektrotechnice uvádíme například zda bude zavedeno kontrolní hlášení pro provozovatele vyhrazených technických zařízení jestli mají provedené revize od revizního technika VTZ ev.č. atd.
Dále se diskutovalo:
Proč se revizní technici vybírají podle ceny a ne kvality?
Jaká bude kontrola revizních techníků a provozovatelů VTZ?
Kdo to stanovi? 

Termín konání a časové rozmezí
10. 5. 2016 od 15h do 17h

Na co byly přednášky zaměřené a co se především projednávalo:

- Návrh kontrolního hlášení
  splnění povinnosti revize
  na VTZ podle platné legislativy
  (zákonů, vyhlášek, nařízení, vlády, ČSN atd.).

- Jak se bude ověřovat,
  že revize byla provedena
  dle platné legislativy.

- Kdo bude provádět ověřování.

- Kdo podá návrh na změnu legislativy.

- Kdo prověří odbornou způsobilost
  revizních techniků.

- Kdo pro provozovatele 
  zajistí a odborně garantuje
  správnost provedení revize.

a další bylo projednáváno v programu

15:00h - 15:30h
Přednáška o činnosti MART - DISKUZE
15:30h - 16:00h
Přednáška o činnosti SÚIP   - DISKUZE
16:00h - 16:30h
Přednáška o činnosti TIČR   - DISKUZE
16:30h - 17:00h
Přednáška o činnosti ÚNMZ - DISKUZE

Pořadatel a organizační garant
Karel Baborský
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR

Kontaktní osoba, telefon, e-mail
Karel Baborský
+420 608 04 04 68
info@icta.cz

Sponzoři akce 
Karel Baborský
BATECH, s.r.o.
www.batech-s-r-o.cz 

Webnode AG
www.webnode.cz

Informace o akci:

https://www.elektrotechnic.cz/
www.icta.cz 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad 5. mezinárodním veletrhem výroby, rozvodu a užití energie FOR ENERGO 2016, který proběhl 10. - 13. května v rámci Jarních průmyslových veletrhů na Výstavišti v Letňanech. Současně přijal záštitu i nad mezinárodním setkáním ENERGO SUMMITu, který byl vrcholnou událostí energetického průmyslu roku 2016. Summitem posluchače provedl moderátor PhDr. Přemysl Čech, který již přes 30 let pracuje jako redaktor a moderátor v České televizi a v posledních letech moderoval zejména ekonomické pořady.

Bylo možné získat
ZDARMA přihlášku na Konferenci ENERGO SUMMIT

po předešlé dohodě s organizátory akce

Historie

Mezinárodní asociace

revizních techniků ČR

Články zde >>

Přednášky zde >>
na Veletrhu FOR ENERGO 2014,
který
 proběhl 18. až 20. listopadu 2014
v areálu PVA EXPO PRAHA 
zde o nás s foto historií

Ověřování stavu bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 


6.1 Ověřování stavu bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení I. a II. kategorie se provádí prohlídkou, revizí nebo zkouškou vyhrazeného technického zařízení, a to po montáži, instalaci, opravě, rekonstrukci/přestavbě popřípadě odstavení zařízení (např. po závažných nehodách), při jeho předání do používání, dále během provozu ve lhůtách stanovených výrobcem, popřípadě prováděcím předpisem a v případech, kdy to nařídí stanovený správní úřad k ověření, zda zařízení splňuje požadavky příslušných právních předpisů (popřípadě normových požadavků, průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace zařízení). Účelem těchto činností je ověřit, zda zařízení je schopno plnit svůj účel, aniž by ohrožovalo bezpečnost práce a provozu, zda odpovídá daným provozním podmínkám a zda jeho skutečné provedení je ve shodě s průvodní či provozní dokumentací.

6.2 Ověřování stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení podle 6.1 revizí nebo zkouškou smí provádět u vyhrazených technických zařízení I. a II. kategorie jen

a) fyzická osoba, která je odborně způsobilá k ověřování stavu vyhrazeného technického zařízení revizí (dále jen "revizní technik") nebo k ověřování stavu vyhrazeného technického zařízení zkouškou,

b) podnikající fyzická osoba a právnická osoba, pokud zajistí výkon těchto činností dostatečným počtem odborně způsobilých osob a revizních techniků (dále jen "oprávněná osoba"), nebo

c) osoba autorizovaná podle tohoto zákona (9.1).

6.3 Prováděcí předpis stanoví, které třídy popřípadě skupiny vyhrazených technických zařízení I. a II. kategorie může ověřovat revizí nebo zkouškami výhradně autorizovaná osoba podle bodu 6.2 písm. c). Kritériem pro jejich zařazení a určení, která osoba bude oprávněna na těchto zařízení vykonávat ověřování, je jak složitost konstrukce vyhrazeného technického zařízení a zajišťování zkoušky jeho bezpečné funkce, tak nároky na technické vybavení a personální zabezpečení celkového ověřování jeho stavu.

6.4 Od stanovených postupů ověřování zkouškou nebo revizí podle 6.1, jež mají být prováděny ve lhůtách stanovených výrobcem nebo právním předpisem, se lze odchýlit v případech složitých výrobních celků, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení, pokud je splněna podmínka, že provedenou kontrolní prohlídkou (3.5) bylo prokázáno zajištění jejich bezpečnosti podle požadavků výrobce, právních předpisů a normových požadavků a autorizovanou osobou byl osvědčen jejich řád prohlídek, údržby a zkoušek. Další postup ověřování bezpečnosti používání a provozu vyhrazeného technického zařízení bude určen provozovatelem na základě řádu prohlídek, údržby a zkoušek.

Odůvodnění:

S ohledem na rizika, s nimiž je spojeno provozování zařízení I. a II. kategorie, zákon stanoví, kdo je oprávněn provádět revize, zkoušky a kontrolní prohlídky podle tohoto zákona. Pojem "oprávněná osoba", kterou je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má jednoho nebo více zaměstnanců, popřípadě fyzických osob v jiném smluvním vztahu, odborně způsobilých k provádění revizí nebo zkoušek nebo je sama odborně způsobilá, se zavádí jako legislativní zkratka; udělování oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti v tomto oboru se řídí zvláštním právním předpisem [živnostenský zákon].

U složitých výrobních celků je s ohledem na zabezpečení integrity technických zařízení připuštěn odchylný postup ověřování jeho stavu. Komplexní posuzování stavu zařízení je prováděno za účelem schvalování odchylného termínového režimu zkoušek a revizí na vyhrazených technických zařízeních a hodnocení zbytkové životnosti technických zařízení. Podmínkou tohoto odchylného postupu je zavedení systému sledování bezpečného stavu zařízení (tzv. řád prohlídek, údržby a zkoušek) v závislosti na hodnocení rizika, který je osvědčen autorizovanou osobou. Je na provozovateli, aby si v těchto případech vybral vhodný způsob vyhovující jeho potřebám.

Vlastní postup ověřování stavu bezpečnosti provozu vyhrazeného technického zařízení stanoví zákon, prováděcí předpisy, průvodní dokumentace technického zařízení dodaná výrobcem, popřípadě technické normy.

Stávající vyhlášky o vyhrazených technických zařízeních vydané na základě zákona č. 174/1968 Sb. budou zrušeny a nahrazeny výše uvedenými prováděcími právními předpisy. Odpovídající změny zvláštních právních předpisů budou provedeny též dalšími příslušnými ústředními úřady tak, aby nová právní úprava byla kompatibilní s navrhovaným zákonem.

další text ke stažení zde >>